ថែរក្សាទំពាំងខ្ចី

យើងម្នាក់ៗសុទ្ធតែធ្លាប់ឆ្លងកាត់វ័យកុមារភាព ហើយវ័យកុមារភាពនេះគឺជាពេលវេលាដែលធ្វើឱ្យយើងមានការចងចាំនូវអនុស្សាវរីយល្អៗជាច្រើន។ អ្នកខ្លះក៏ទទួលបាននូវបទពិសោធកាលពីកុមារភាពបានរយៈពេលវែងគួរសម...

Vermont 2013

Travel half round of the worldMy flight was so long, I stopped in Hong Kong for transferred, it was just about less than 2 hours. Hong Kong seems nice, I watch from the plane and mostly covered by...

California, LA

My journey to the US this year has taught me so many things. Not only that, but also make many new friends. I almost missed my flight. I have confused with the time of departure on 12:15AM on the...

RECENT POSTS

Being a Child-ថែរក្សាទំពាំងខ្ចី

ថែរក្សាទំពាំងខ្ចី

Adventure to Northern Vietnam

Slovenia/ A night bus

Captain of life - new book

Travel and Material World

You should marry a rich man