ហេតុអ្វី ខ្ញុំខុសគេ? why I am different?

[English below]ខ្ញុំតែងតែសួរខ្លួនឯងថាហេតុអ្វី ខ្ញុំខុសគេ? ហេតុអ្វីខ្ញុំមិនស្អាតដូចគេ? ហេតុអ្វីខ្ញុំមិនមានរាងស្អាតដូចតារា? ខ្ញុំមួយថ្ងៃៗគិតតែពីដេកតូចចិត្តចំពេាះខ្លួនឯង។...

ផ្លាសប្តូរដេីម្បីអ្នកដទៃ Change yourself for others

[English below] មិត្តប្រុសរបស់ខ្ញុំបានប្រាប់ខ្ញុំថា​ “ប្រសិនបេីខ្ញុំស្រក់គីឡូតែ៣គីឡូទៀត ខ្ញុំប្រាកដជាមេីលទៅស្រស់ស្អាត និងគួរអោយស្រឡាញ់ជាងនេះទៀត។​”ខ្ញុំចង់អោយសង្សាររបស់ខ្ញុំស្រឡាញ់កាន់តែខ្លាំង...

Follow your heart

[English below]#បេះដូងប្រាប់ថា-- ‘អូនពេញចិត្ត’ ពេលខ្លះខ្ញុំក៏សួរខ្លួនឯងថា ហេតុអ្វីខ្ញុំចូលចិត្តដេីរលេង​ដេីរផ្សងព្រេងម្លេះ? ទេាះខ្ញុំខំសួរច្រេីនប៉ុន្មានដងក៏ដោយ ចម្លេីយគឺដដែល...

Dream Seeker [English Below]

មនុស្សគ្រប់រូបតែងតែមានក្តីសុបិន។ ពួកគេមានក្តីសុបិនផ្សេងៗគ្នា ពេលខ្លះក្តីសុបិនមេីលទៅដូចជាឆ្គួតសម្រាប់មនុស្សដទៃ ប៉ុន្តែទេាះបីជាវាឆ្គួតសម្រាប់អ្នកផ្សេង សំខាន់អោយតែយេីងជឿជាក់លេីក្តីសុបិនទាំងនេាះ...

Plastic Bags

Let me tell you a story when I go to shopping at the local market. I have been living in this neighborhood for almost 4 years, and I simply knowing many people, and including the vegetable and...

I could not choose where I was born

I could not choose where I was born, I made no mistakes by just born in a place where you called a “Developing country” or “Third World Country” or whatever names you call it.I did not choose to...

You are just a girl

ខ្ញុំនៅសុខៗក៏ដេកឆ្លល់នូវពាក្យដែលខ្ញុំបានលឺជាច្រីនដងរាប់មិនអស់​តាំងពីខ្ញុំដឹងក្តីមកម្ល៉េះ 'នែ!គេថាដេីរឆ្ងាយមិនមានសុវត្ថិភាពទេព្រេាះខ្លួនជាស្រី!' តេីគេនិងជានរណា?​ សម្រាប់ខ្ញុំ ខ្ញុំមិនដែលរក 'គេ'...

Don't give up on life so easily!

When I was born for 25 days to 3 months old, my mother became very sick, she was laying in bed and could not have breast milk for me. My grandmother had to carry me and asked the women in the...

Equality

Dear girls! You may think that who do you think you are to dare to say such things like this. You may think, that I am strange, or the other word “different”. Along the way call life, I have...

A long bus ride to Krabi [Part II]

Bangkok has remain one of their favorite place not because of the place itself, but the warm welcoming of people there. Three days of celebrating the new year with the local people gave them an...

How to travel with low budget! [Part I]

When you plan your own trip, do you usually wait until you have enough money to go on a trip? Do you usually go with the group of people or solo? I think, traveling has many forms. You don’t need...

I worked while others are on holidays!

I have been committed to work on the Khmer edition of A Proper Woman. I worked with Mei at night before I go to sleep. Sometimes, we work until midnight. Sometimes, when I wake up before...

A 60 year old disabled American man's bike got stolen in Phnom Penh (Please read story of his staying 10 years in Cambodia)

In the year 2007, one American man traveled by bike to Cambodia for a visit. He never intended to stay for long term. He was just a traveller and wanted to explores places from one country to...

Do we all really have choice to make?

Many of you maybe know that I have some sort of lower back problem. I know that going to massage is not a solution, but it gives me kind of relaxing and allow me to not feeling pain short...

Dependent or Independent Person? You decide!

Sometimes I keep questioning when seeing girls demanding boys to pay their bills when they eat out, go shopping, go on a trip, and more. Many girls are demanding for boys to pay for their leisure...

we don’t have to harm other in order to be great

Sometimes, people forget how great their capacity or how much they can achieve in life, but instead they make themselves to feel small and that could not do anything big or exciting. I think, it...

BEHIND THE SCENE "A PROPER WOMAN" - PART 1

You may wonder how could I have an idea of writing A Proper Woman from?I have inspired from one article I wrote for Wheretherebedragons newsletter in spring last year. The article was about the...

Biking day in Luang Prabang

I decided to rent a city bike that cost 15,000 kip, Oops! I forget it is the mountain city. I decided to cross the Mekong river to the other side, though crossing was expensive. One bike, one...

Luang Prabang- Heaven On Earth

I then continue my journey solo to Luang Prabang. The bus took about 9 hours from Vientiane. It cost about 21$. It was worth traveling by bus. To me travelling is not about getting to the...

ASEAN Women’s Private Sector Tourism

I am personally don’t mind to travel with other people, though, I prefer the same type of travel style, if I travel with others. If they prefer to be in a comfy place, don’t want to try new...

RECENT POSTS

ហេតុអ្វី ខ្ញុំខុសគេ? why I am different?

ផ្លាសប្តូរដេីម្បីអ្នកដទៃ Change yourself for others

Follow your heart

Dream Seeker [English Below]

Plastic Bags

I could not choose where I was born

You are just a girl