ស្បែកខ្មៅ BrownSkin

[English Below] 

ខ្ញុំមេីលខ្លួនឯងក្នុងកញ្ចក់ទៅដូចមិនអាក្រក់ទេ គ្រាន់តែខ្ញុំមានស្បែកស្រអែមជាងគេបន្តិចទេ។ ប៉ុន្តែហេតុអ្វីអ្នកផងចូលចិត្តគិតថាប្រសិនបេីខ្ញុំមានស្បែកសជាងសម្បុរធម្មជាតិរបស់ខ្ញុំ នោះខ្ញុំនឹងមេីលទៅស្រស់ស្អាតហេីយ។ គេណែនាំឲ្យខ្ញុំប្រេីឡេដែលអាចសបានតែរយៈពេល១អាទិត្យប៉ុណ្ណោះ។


ខ្ញុំមិនផ្លាស់ប្តូរសម្បុររបស់ខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំមិនអាចចុះសម្រុងនឹងស្តង់ដានៃសម្រស់នៅក្នុងសង្គមនេះទេ។

តេីសម្រស់ពិតស្ថិតនៅលេីស្បែកស ឬលេីចរឹក?ពេលខ្លះខ្ញុំមិនយល់ពីសង្គមនេះទេ។


Source: Internet 


When I looked into a mirror, I am not that bad just I have darker skin that the others. Why people like to tell me that if I have whiter skin I will look beautiful? Some told me to use the whitening skin that only takes 1 week to be white. 


I won't change my skin color just because I can't fit in for this beautiful standard in this society. True beauty is the white skin or the character of a person? Sometimes, I don't understand this society. 


RECENT POSTS

Adventure to Northern Vietnam

Slovenia/ A night bus

Captain of life - new book

Travel and Material World

You should marry a rich man

Girls travel far of course

A pair of shoes